Baza danych

Celem projektu SANAERO było opracowane spójnej metodyki postępowania pozwalającej na rejestrację obszarów skażonych wraz ze stworzeniem bazy danych o tych obszarach.

Prace związane z utworzeniem bazy danych obszarów skażonych (BOS) przebiegały zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej:

CEL UTWORZENIA BAZY DANYCH OBSZARÓW SKAŻONYCH (BOS)

– powstanie systemu służącego ewidencji i monitorowaniu szkód w środowisku naturalnym występujących w glebach i wodach podziemnych w obszarze wsparcia Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej PL-SN 2007-2013;

– opracowanie struktury BOS służącej do prowadzenia ewidencji obszarów skażonych;

– umieszczenie w bazie informacji o wszystkich skażonych / potencjalnie skażonych terenach (obszarach, na których występują stare zanieczyszczenia) zidentyfikowanych w obszarze realizacji projektu

 

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH

Gromadzenie i przetwarzanie danych na potrzeby wykonywanej BOS przedstawia poniższy schemat:

 

Schemat prezentuje obieg informacji pomiędzy poszczególnymi grupami (wsparcia, docelową) oraz realizującą projekt oraz plan komunikacji między nimi. Ostatecznie do inwentaryzacji obszarów zanieczyszczonych w polskiej części obszaru wsparcia POWT PL-SN 2007-2013 wykorzystano:

1. dane z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu:

– rejestr gruntów skażonych, dane przekazane przez starostwa (podstawa prawna – art. 36 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie),

– rejestr terenów zdegradowanych, dane przekazane przez starostwa (podstawa prawna – art. 36 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie),

2. wyniki przeprowadzonej w ramach projektu ankietyzacji, które stanowią cenny materiał do budowanej i uzupełnianej BOS. Ankiety rozesłane zostały do wydziałów Urzędów Miejskich i Gminnych zajmujących się ochroną środowiska na terenie obszaru wsparcia. Przykład ankiety zamieszczono poniżej:

 

(Pomóż w identyfikacji obszarów skażonych – wypełnij ankietę)

Pobierz i wypełnij ankietę

Ankiety są głównym źródłem wykorzystywanym przy tworzeniu bazy BOS.

Wynikiem gromadzenia danych jest poniższa mapka, na której symbolicznie przedstawiono zinwentaryzowane na obszarze realizacji projektu tereny skażone:

 

 TWORZENIE BAZY DANYCH OBSZARÓW SKAŻONYCH (BOS)

Struktura bazy danych tworzona była w oparciu o informacje zawarte w ankiecie przy uwzględnieniu polskich przepisów prawnych, obowiązujących norm oraz dostępności danych, a także w oparciu o saksoński system rejestracji starych zanieczyszczeń ekologicznych SALKA (SächsicherAltlastenkataster).

Na podstawie posiadanych informacji opracowano strukturę projektowanej BOS, w której po konsultacji z ekspertami uwzględniono następujące informacje:

– dane ogólne dotyczące lokalizacji obszaru skażonego m.in.: miejscowość, gmina, powiat, numery działek, współrzędne środka obszaru skażonego, powierzchnia, dane adresowe,

– dane historyczne dotyczące użytkowania, stosowanych środków i materiałów,

– dane dotyczące aktualnego wykorzystania,

– informacja o dostępnych materiałach archiwalnych o obszarze,

– dane o rodzaju zanieczyszczenia, substancjach zanieczyszczających,

– dane o prowadzonym monitoringu zanieczyszczeń.

Oprogramowaniem stworzonej koncepcji BOS oraz przetwarzaniem i wizualizacją danych zajęła się firma komputerowa z Wrocławia NAURU Sp. z o.o.

BAZA DANYCH OBSZARÓW SKAŻONYCH (BOS) PROJEKTU SANAERO

Baza danych BOS opracowana została w środowisku MySQL. Aplikacja obsługująca BOS jest systemem służącym do wprowadzania, zarządzania, przetwarzania, wizualizacji oraz udostępniania informacji o obszarach skażonych.
Wejście do BOS i wybór zakresu danych:

 

 

 

Funkcjonalność aplikacji BOS:

a. filtrowanie danych;

b. generowanie wykresów: punktowych, słupkowych, kołowych oraz liniowych;

 

 

c. prezentowanie danych w postaci tabeli;

d. podgląd i edycja plików graficznych z obszaru skażonego;

 

 

 e. edycja bazy BOS: dodawanie obszarów skażonych;

 

 

f. edycja bazy BOS: edycja wcześniej wprowadzonych danych;

 

 

Utworzona baza danych stanowi wsparcie dla systemu wspomagania decyzji, dla oceny stanu środowiska obszarów skażonych. BOS może być pomocna przy ocenie poziomu ryzyka zdrowotnego i środowiskowego oraz przy ustalaniu priorytetów i kolejności działań w zakresie remediacji – rekultywacji – rewitalizacjiw obszarze wsparcia POWT SN-PL.

      WAŻNE INFORMACJE:

 I.        Baza danych Obszarów Skażonych – BOS znajduje się na serwerze IMGW-PIB.

 II.      Administratorem BOS jest

 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Oddział we Wrocławiu

ul. Parkowa 30, 51-616 Wrocław

 Osoby do kontaktu:

  1. Kierownik Projektu – dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Mariusz.Adynkiewicz@imgw.pl
  2. dr inż. Agnieszka Kolanek, Agnieszka.Kolanek@imgw.pl,
  3. mgr Marzenna Strońska, Marzenna.Stronska@imgw.pl.

 III.    Osoby zainteresowane dostępem do bazy powinny zgłosić się do Kierownika Projektu w celu otrzymania aplikacji zapewniającej dostęp i obsługę BOS.

Broszura z instrukcją do aplikacji BOS :   pobierz broszurę