Projekt

W centrum zainteresowania SANAERO leży tematyka ochrony środowiska, a w szczególności przeprowadzenie badań  dotyczących  starych zanieczyszczeń ekologicznych na byłych terenach poprzemysłowych i wojskowych w obszarze wsparcia.

Obecnie gospodarka starymi zanieczyszczeń ekologicznymi odgrywa w Polsce jedynie rolę drugorzędną. Brakuje sytematycznej metodyki pracy mającej na celu ustalenie stanu zanieczyszczeń, jak również możliwości do stworzenia systemu danych. W związku z tym istnieje duże zapotrzebowanie na stworzenie systemu służącego rejestrowaniu i monitorowaniu szkód w środowisku naturalnym występujących w glebie i wodach gruntowych. Bazując na tym systemie można byłoby ocenić stan dóbr chronionych na obszarach obciążonych starymi zanieczyszczeniami ekologicznymi, jak również określić związany z tym stopień ryzyka i stan zagrożenia.

Modelowym przykładem w projekcie SANAERO jest obszar byłego lotniska wojskowego WGT  Krzywa w gminie Gromadka. Na obszarze lotniska występuje istotne zanieczyszczenie kerozyną  (według wstępnych szacunków około 4.000 m3 kerozyny w podłożu), co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla dóbr chronionych (wody gruntowe, gleba, człowiek). Do chwili obecnej jeszcze nie przeprowadzono usystematyzowanego rozpoznania terenu.

W ramach niniejszego projektu modelowego, uwzględniając polskie przepisy prawne,  przetestowane zostanie praktyczne zastosowanie sporządzonej wcześniej metodyki badań w zakresie rewitalizacji obszarów obciążonych starymi zanieczyszczeniami ekologicznymi. Rezultaty projektu modelowego będą odpowiednio wykorzystane przy opracowaniu systemu rejestracji starych zanieczyszczeń ekologicznych.

W ramach współpracy transgranicznej dla obszaru lotniska określony zostanie stopień zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych oraz opracowane będą koncepcje dotyczące rewitalizacji bądź też rekultywacji. Celem powyższych  zabiegów jest ukazanie niezbędnych działań zmniejszających ryzyko zagrożenie dla środowiska naturalnego tego obszaru, oraz umożliwienie systematycznego i długotrwałego użytkowania. Na tym etapie prac stworzona zostanie podstawa do przeprowadzenia po zakończeniu projektu rekultywacji gruntów.

Cele:

  • Opracowanie metodyki systematycznej rejestracji i badania obszarów, na  których stwierdzono obecność starych zanieczyszczeń ekologicznych w celu umożliwienia w przyszłości monitorowania zanieczyszczeń gleby i wód gruntowych w regionie przygranicznym Saksonii i Dolnego Śląska przy uwzględnieniu odpowiednich wytycznych,  jak np. projekt Dyrektywy UE „Ramowa Dyrektywa Wodna” i „Ramowa Dyrektywa Glebowa”
  • Rejestracja i usystematyzowanie obszarów zanieczyszczonych dla obszaru wsparcia Dolny Śląsk, utworzenie centralnej bazy danych. Rozszerzenie bazy danych, przedstawienie przestrzenne danych obszarów, informacje dotyczące stanu prac badawczych (wcześniejsze dane),  jak również ustalenie pierwszych działań priorytetowych.
  • Pilotażowa próba wykorzystania systematyki badań starych zanieczyszczeń z uwzględnieniem polskich przepisów prawnych, zebranie informacji i dokonanie rozpoznania byłego lotniska wojskowego Krzywa na obszarze gminy Gromadka, badania techniczne, analiza deficytów, opracowanie koncepcji wykorzystania w przyszłości powierzchni, wpis do nowo opracowanej bazy danych.
  • Współpraca transgraniczna pomiędzy partnerami projektu nad wdrożeniem systemu bazy danych w polskich urzędach, interdyscyplinarna współpraca dotycząca wypracowania systemu szkoleń z określoną ofertą kursów, jak również  materiałów drukowanych, transfer wiedzy poprzez odpowiednie konferencje, seminaria a także wymianę pracowników.
  • Wzmocnienie współpracy między urzędami, placówkami naukowymi i przedsiębiorstwami w dziedzinie usuwania starych zanieczyszczeń, wymiana doświadczeń z innymi specjalistycznymi i międzynarodowymi sieciami.
  • Rozpowszechnianie wiedzy oraz transgraniczny transfer doświadczeń i wiedzy w dziedzinie monitorowania i gospodarowania zanieczyszczeniami gleby i wód gruntowych

 Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013:

Program OperacyjnyWspółpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 wspiera kooperację pomiędzy instytucjami Wolnego Pańtwa Saksonia i Polski (Województwo Dolnośląskie). W programie operacyjnym  transgraniczne projekty z różnych dziedzin mogą uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. 

Strona internetowa programu