Partnerzy projektu ( ERGO i IMGW) wzięli udział w dniu 17 października 2013 w Görlitz w konferencji rocznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 . W ramach konferencji podsumowane zostały dotychczasowe wyniki bieżącego okresu programowania 2007-2013 oraz przedstawione perspektywy nowego okresu programowania 2014-2020. 

W dniu 24.09.2013 odbyło się czwarte Spotkanie Grupy Sterującej i Zarządzającej projektu SANAERO. Partnerzy projektu wymienili informacje na temat postępu prac oraz omówili przebieg kolejnych działań zaplanowanych w projekcie. W ramach tego spotkania przedstawiony został przez firmę core consult stan finansowego wdrożenia projektu. Następnie Lead-Partner zaprezentował wyniki wstępne kolejnych badań jakości gleby, które zostały przeprowadzone w obszarze byłych magazynów paliw. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat możliwości współpracy w innych projektach.

W dniu 23.09.2013 odbyła się  w hotelu RAMADA w Dreźnie I Międzynarodowa Konferencja projektu SANAERO. Pan Alfons Weiß – dyrektor departamentu 25 Saksońskiego Ministerstwa Środowiska i  Rolnictwa otworzył  konferencję przemową powitalną. Po krótkim wprowadzeniu  przez partnera wiodącego w tematykę projektu, partner projektu – IMGW zaprezentował dotyczasowe wyniki. Szczególna uwaga skierowana została na bazę danych do rejestracji starych zanieczyszczeń powstałą  w ramach projektu. System ten znajduje się  fazie testowania i umożliwi docelowo systematyczną  rejestrację danych. To w konsekwencji w znacznym stopniu ułatwi rewitalizację starych zanieczyszczeń. Interesujące referaty wygłoszone przez zaproszonych gości dały ciekawy wgląd w obszar badań i praktyki rewitalizacji. W konferencji wzięli udział przedstawiciele urzędów i jednostek badwczych obu państw. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń między ekspertami. Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom i gościom za fachową dyskusję i uczestnictwo w spotkaniu. 

Poniżej prezentacje wygłoszone podczas  I Międzynarodowej Konferencji: 

Procedura identyfikacji starych zanieczyszczeń- Dr inż. Adynkiewicz-Piragas

Wyniki badań monitoringowych- Dr inż. A. Kolanek

Propozycja bazy danych do rejestracji starych zanieczyszczeń- Dr Iwona Lejcuś

Przykłady zastosowań procesów bioremebiacji w Polsce

Zastosowanie badań izotopowych przy identyfikacji starych zanieczyszczeń- Dr Petra Bombach

Rekultywacja terenu na przykładzie byłego lotniska wojskowego w Saksonii – Christoph Repke

 

Projekt SANAERO został zaprezentowany przez IMGW-PIB OWr (PP2) podczas Seminarium informacyjnego „Europa środkowa to właśnie tu – Co z nami, ile przed nami?”. Spotkanie odbyło się we Wrocławiu w hotelu Mercure. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Partnerzy projektu SANAERO zaprezentowali dwa roll-upy informacyjne, ulotkę i broszurę projektu wraz z ankieta obszarów zanieczyszczonych oraz polsko-niemiecki  podręcznik teoretyczno-metodyczny do tworzenia systemów identyfikacji obszarów zanieczyszczonych. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i został dobrze odebrany przez uczestników seminarium.  

 

W połowie sierpnia odbyły się na terenie lotniska Krzywa kolejne badania jakości gruntu w obszarze byłych magazynów paliw. Pobrane próbki z materiału glebowego zostały przebadane celem określenia ich stopnia zanieczyszczenia . Pierwsze wyniki zostaną wkrótce poddane ocenie.

 

W lipcu 2013 r . została opublikowana praca zbiorowa pt.”  Polsko-niemiecki podręcznik teoretyczno-metodyczny do tworzenia systemów identyfikacji obszarów zanieczyszczonych” pod redakcją: Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Iwona Lejcuś, Sebastian Pitzschke, Joanna Witkoś. W pracy omówiono i porównano przepisy prawne dotyczące ochrony gleb stosowane w Polsce i w Niemczech. Ponadto w pracy zaprezentowano zasady identyfikacji starych zanieczyszczeń, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego w obszarze wsparcia. Podręcznik ma na celu przybliżenie metodyki systematycznej rejestracji i badania obszarów zanieczyszczonych w rejonie przygranicznym Saksonii i Dolnego Śląska. Metodyka ta może być zastosowana w przyszłości do badania i monitorowania zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego oraz na potrzeby oceny ryzyka i stanu zagrożenia środowiska naturalnego.  Obecnie w Polsce problematyka związana ze starymi zanieczyszczeniami środowiska odgrywa drugorzędną rolę. Mamy nadzieje że podręcznik przyczyni się do ugruntowania wiedzy na temat starych zanieczyszczeń w obszarze wsparcia.

OkładkaSANAERO

SANAERO Podrecznik-Spis tresci

W dniu 23.09.2013 odbędzie się w ramach projektu SANAERO międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce przetwarzania starych zanieczyszczeń w Polsce i Niemczech. Oprócz rezultatów projektu zostaną zaprezentowane praktyczne przykłady oraz aktualne wyniki badań. Wśród referentów oprócz partnerów projektu znajdą się przedstawiciele instytucji badawczych oraz firm specjalizujących się w ochronie środowiska. W związku z tym mamy nadzieję na ciekawe wykłady i interesujcą dyskusje.

Obecnie trwają intensywne przygotowania do zaplanowanych w połowie sierpnia dalszych badań gleby na terenie lotniska Krzywa, w celu ustalenia dokładnego stopnia kontaminacji w obrębie byłych magazynów paliw.

 

07.05.2013: Wspólny pobór prób

Partnerzy projektu SANAERO spotkali sie w dniu 23.04.2013, aby wspólnie przeprowadzić pobór prób wód gruntowych na obszarze byłego lotniska wojskowego Krzywa. Wspólne przeprowadzanie badań jest jednym z elementów transferu wiedzy  i doświadczeń w zakresie  badań zanieczyszczeń gruntowych.

 

 

W dniu 13.03.2013 odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Grupy Eksperckiej wraz z regionalnym spotkaniem jednostek o kompetencjach decyzyjnych i merytorycznych dotyczącym implementacji systemu rejestracji starych zanieczyszczeń ekologicznych. Interesujący wykład Pani Sabiny Gruhne z LfULG pozwolił na przybliżenie polskim władzom i partnerom projektu podstaw prawnych i uwarunkowań ramowych do stworzenia bazy danych na przykładzie Saksońskiego rejestru starych zanieczyszczeń ekologicznych (SALKA). Prezentacja została uzupełniona przez wykład firmy ERGO Umweltinstitut GmbH na temat procesu przetwarzania starych zanieczyszczeń ekologicznych na przykładzie kompleksowych szkód wód gruntowych na obszarze magazynu paliw z uwzględnieniem ram prawnych. Następnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  przedstawił wstępne założenia do budowy bazy danych na polskim obszarze wsparcia. Na zakończenie zostały omówione w ramach fachowej dyskusji ze wszystkimi zainteresowanymi dalsze zagadnienia istotne dla realizacji projektu. Wyniki uzyskane z przeprowadzonej  podczas tego spotkania ankietyzacji stanowią istotny wkład w przygotowanie polskiej bazy danych starych zanieczyszczeń ekologicznych dla obszaru wsparcia Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom i gościom za konstruktywną współpracę jak również za uczestnictwo w spotkaniu.

Prezentacje:

3_13 03 2013_BAZA_DANYCH

2_STAN_ZALOZENIA_SANAERO_IMGW_MAP_12_03_2013 AK

Vortrag_Wroclaw_201303_Frau Gruhne