W dniach 6 – 8 października 2014 r., przedstawicielki PP2- IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu – dr Iwona Lejcuś i dr inż. Agnieszka Kolanek, uczestniczyły w VIII Międzynarodowej Konferencji nt.: „INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH” w Ustroniu. Prezentacja projektu odbyła się w ramach I sesji tematycznej p.t.: „Charakterystyka terenu – rozpoznanie i monitoring”, a w imieniu zespołu realizującego projekt SANAERO dokonała jej dr inż. A. Kolanek. Przedstawiono podstawowe cele projektu, wykonane prace monitoringowe i uzyskane rezultaty. Sesja obejmowała również prawne aspekty działań rewitalizacyjnych w świetle zmian, które zaszły w prawodawstwie polskim w ciągu ostatnich 3 miesięcy, (o czym pisano w II podręczniku SANAERO, p.t.: „Gospodarka starymi zanieczyszczeniami na terenie lotniska powojskowego”). W ramach dyskusji zwrócono się do prelegentki z pytaniami dotyczącymi wyboru liczby piezometrów i badań wolnej warstwy zanieczyszczenia. Projekt zaprezentowano również za pomocą materiałów informacyjnych (roll-up-y, ulotki, podręczniki, broszury). W konferencji udział wzięli specjaliści zajmujący się teoretycznymi i praktycznymi aspektami rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych z Polski, Słowenii, Iranu, Brazylii, Grecji.

Zdjęcia: 1-4 Ewa Cimander-Staszak IETU 

 

W dniu 18.09.2014 w Dreźnie zostało zorganizowane przez Lead-Partnera szóste i ostanie spotkanie Grupy Sterującej i Zarządzającej projektu SANAERO. Partnerzy projektu spotkali się, by omówić postęp prac oraz działania osiągnięte w projekcie oraz obecny stan finansowy wdrożenia projektu. Tematem spotkania było również  podsumowanie osiągniętych rezultatów merytorycznych oraz dyskusja na temat utrzymania trwałości projektu. Ponadto zostały omówione propozycje kolejnych projektów, które mogą być realizowane w nowym okresie finansowania w Programie Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 .

Konferencja została zorganizowana przez IMGW-PIB oddział we Wrocławiu (PP2) w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu. Podczas konferencji zaprezentowano osiągniecia projektu SANAERO. Konferencja obejmowała dwie sesje. Pierwsza sesja dotyczyła stanu środowiska wodno-gruntowego na obiekcie pilotażowym Krzywa w ramach, której zaprezentowano wyniki badań, jakości wód podziemnych oraz analizy wyników badania gruntu i powietrza glebowego. Druga sesja została poświęcana koncepcji rewitalizacji obiektu pilotażowego Krzywa. Po zakończeniu konferencji odbyły się warsztaty, podczas których zaprezentowano funkcjonowanie sytemu rejestracji starych zanieczyszczeń – Baza Danych Obszarów Skażonych (BOS) w obszarze wsparcia programu Polska-Saksonia. 
W konferencji udział wzięli partnerzy projektu SANERO oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przedstawiciele PZiTS, uczelni wrocławskich oraz eksperci z Polski i Niemiec zajmujący się gospodarką i monitoringiem starych zanieczyszczeń. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a uczestnicy konferencji poparli inicjatywę kontynuacji badań rozpoczętych w ramach projektu SANAERO w nowym okresie finasowania 2014-2020.

Poniżej prezentacje wygłoszone podczas II Konferencji Międzynarodowej w Zgorzelcu:

Cele i osiągnięcia projektu SANAERO

Analiza wyników badań jakości wód podziemnych

Wyniki badań gruntu i powietrza glebowego

Przedstawienie koncepcji rewitalizacji

Baza_danych obszarów skażonych BOS w polskim obszarze wsparcia

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział we Wrocławiu

ERGO Umweltinstitut GmbH

Gmina Gromadka

zapraszają na II Międzynarodową Konferencję

Projektu SANAERO

Działania skierowane na monitoring i przetwarzanie starych zanieczyszczeń w regionie przygranicznym Polski i Saksonii

Konferencja odbędzie się w dniu 10.09.2014 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu.

W projekcie SANAERO prowadzone są działania na rzecz ochrony środowiska w odniesieniu do zanieczyszczeń historycznych, powstałych przed 30 kwietnia 2007. Przeprowadzone badania terenowe środowiska wodno-gruntowego na obiekcie pilotażowym, w oparciu o wspólną polsko-niemiecką metodykę systemu identyfikacji obszarów zanieczyszczonych, pozwoliły na przygotowanie podstaw koncepcji rewitalizacji analizowanego terenu.

Konferencja jest adresowana zarówno do specjalistów z zakresu ochrony środowiska jak również do administracji lokalnej, instytucji planistycznych, uniwersytetów, szkół, organizacji i stowarzyszeń ekologicznych, lokalnych mediów oraz mieszkańców regionu wsparcia Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.

Ramowy Program:

10.00 – 12.00 – Stan środowiska na obiekcie pilotażowym Krzywa

12.30 – 14.00 – Koncepcja rewitalizacji

15.00 – 16.00 – Warsztaty dot. obsługi bazy danych obszarów skażonych

Organizatorzy zapewniają zarejestrowanym uczestnikom poczęstunek oraz materiały informacyjne.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 05.09.2014, poprzez przesłanie wypełnionej karty rejestracyjnej drogą elektroniczną na adres e-mail: Agnieszka.Kolanek@imgw.pl

Szczegółowy program zostanie przesłany na wskazany przez Państwa adres do korespondencji wraz z potwierdzeniem uczestnictwa.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

karta rejestracyjna konferencji 10.09.2014

 

 

Na potrzeby opracowywania koncepcji rewitalizacji  oraz scenariuszy dotyczących możliwości użytkowania byłego lotniska Krzywa konieczne są badania trzech komponentów środowiskowych, takich jak: wody podziemne, gleba i powietrze glebowe. Z tego właśnie względu partnerzy projektu zdecydowali się na przeprowadzenie uzupełniających badań powietrza glebowego, które odbyły się w dniu 26-27 czerwca na obiekcie pilotażowym w Krzywej.  Spotkanie było kolejną okazją do wymiany doświadczeń w dziedzinie monitorowania starych zanieczyszczeń. Uzyskane wyniki badań jakości wód podziemnych oraz gleby stanowią podstawę do ukierunkowania dalszych badań  oraz do przygotowania technicznych działań zapobiegawczych  powstrzymujących zagrożenie.

 

 

W ramach obchodów 10. Rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zainicjowało i koordynowało Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu, będąc beneficjentem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, złożył swój akces do akcji i w dniu 08 maja 2014 roku zaprezentowane zostały wybrane projekty realizowanymi przez IMGW-PIB w programie INTERREG IIIB CADSES – projekt HYDROCARE (Cykl hydrologiczny w regionach CADSES), INTERREG IVC: CivPro (Strategie regionalne dla prewencji zagrożeń) i SHARP (Sustainable Hydro Assessment and Groundwater Recharge Projects) oraz w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, projekty: SANAERO (Działania skierowane na monitoring i przetwarzanie starych zanieczyszczeń), NEYMO (Nysa Łużycka/Lausitzer Neiße – Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne. Analiza i Prognoza) i KLAPS (Zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza i przekroczenia ładunków krytycznych w regionie granicznym Polska – Saksonia). Przygotowane zostały prezentacje multimedialne, gdzie omówiono cele, zadania i wyniki realizowanych projektów. Ponadto dystrybuowane były materiały promocyjne w postaci podręczników, broszur, ulotek oraz newsletterów. W przypadku projektu SANAERO dodatkowo prezentowano „Polsko-niemiecki podręcznik teoretyczno-metodyczny do tworzenia systemów identyfikacji obszarów zanieczyszczonych”. Pracownicy naukowi udzielali informacji na temat zagadnień powiązanych z realizowanymi projektami (wraz z możliwościami pozyskiwania i rozliczania środków unijnych) oraz z działaniami Instytutu w zakresie gospodarki wodnej, hydrologii, klimatologii oraz ochrony środowiska.

Iwona Zdralewicz, Agnieszka Kolanek

Prezentacja: Zalożenia projektu SANAERO

Partnerzy projektu  przygotowują się intensywnie do zaplanowanych na koniec czerwca badań powietrza glebowego. Uzyskane wyniki badań przyczynią się do opracowania przewidzianej w projekcie koncepcji rewitalizacji.

W dniu 19 marca 2014 odbyło się w Gromadce piąte spotkanie Grupy Sterującej i Zarzadzającej projektu SANAERO. Partnerzy projektu spotkali się by omówić postęp prac i rezultaty działań podjętych w projekcie oraz obecny stan finansowy wdrożenia projektu. Ponadto IMGW- PIB Wrocław oraz ERGO Umweltinstitut GmbH przedstawili ocenę wyników badań gleby i wód podziemnych, które zostały przeprowadzone na obszarze pilotażowym.  IMGW PIB przedstawiło również prezentację „ Działania z zakresu remediacji/ rekultywacji/ rewitalizacji obszarów powojskowych na przykładach z obszarów Polski”.  Przedstawione wyniki badań były podstawą do dyskusji na temat  planowanej w ramach projektu koncepcji rewitalizacji.  Następnie partnerzy projektu omówili Porozumienie partnerskie dotyczące współpracy po zakończeniu projektu SANAERO oraz plan działań w ostatnich dwóch kwartałach realizacji projektu.

 

 

 

W dniu 19.03.2014 odbędzie się w Gromadce kolejne spotkanie Grupy Sterującej i Zarządzajacej projektu SANAERO. Podczas tego spotkania zostanie przedstawiona ocena wyników badań gleby i wody gruntowej, które zostały przeprowadzone na obszarze byłego lotniska wojskowego Krzywa. Zaplanowane zostaną również kolejne badania powietrza glebowego, które są niezbędne do opracowania koncepcji rewitalizacji oraz scenariuszy wykorzystania. To spotkania będzie również okazją dla partnerów projektu do wymiany informacji na temat postępu prac w projekcie oraz dyskusji odnośnie zaplanowanych działań do końca trwania projektu. 

W dniu 13.12.2013 IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu brał udział w konferencji regionalnej ” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym w Dreźnie, w ramach cyklu szkoleniowego skierowanego do beneficjentów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. Konferencja odbyła się w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnicy Karkonoskiej, w Jeleniej Górze. W trakcie spotkania podsumowano stan wdrażania Programu na polskim obszarze wsparcia oraz zaprezentowano zaawansowanie przygotowań do nowego okresu programowania współpracy polsko-saksońskiej w latach 2014-2020. W ramach prezentacji doświadczeń w realizacji projektów IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu został poproszony o przedstawienie stanu realizacji projektów zatwierdzonych w ramach PO WT PL-SN 2007-2013: SANAERO, NEYMO oraz KLAPS. W imieniu zespołu realizującego projekt SANAERO prezentacji dokonał dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas. Omówił On podstawowe cele i założenia projektu, przedstawił stan realizacji oraz uzyskane dotychczasowe rezultaty. Zaprezentowane zostały również wnioski wynikające z dotychczasowej realizacji projektu w odniesieniu m.in. do znaczenia projektu SANAERO dla regionu wsparcia.

 

Konferencja regionalna-prezentacja